מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 5 מאי, 2023

אנו, MindLi, ובשמנו המסחרי, DigitalRosh (להלן: "החברה", "DigitalRosh" או "אנו"), מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)", "אתם" או "אתה") באתר שלנו בכתובת www.digitalrosh.com או בכל כתובת-משנה אחרת (להלן: "האתר") ובשירותים שלנו (כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש, לרבות שירותים המוצעים שלא באמצעות האתר ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים שההרשמה אליהם מתבצעת באמצעות האתר) ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף במסגרת זו. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו עומדת הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ומעובד על ידינו.

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומתנאי השימוש, ולמונחים המופיעים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בקישורית: [אנא הוסיפו לינק] (להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

שים לב:
בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באתר ו/או בשירותים, ו/או הרשמתך כמנוי) אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש לצורך מתן השירותים כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש בשירותינו. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.

יובהר כי לצורך שימושך באתר ו/או בשירותים, הנך עשוי לספק לנו מידע אישי (כמפורט בהמשך) ("מידע אישי"). הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אנו מעניקים למנויים גישה לשירותים של DigitalRosh אשר עשויים להכיל מידע אישי שלך ושל שאר המנויים הרשומים באתר (למשל שמות, פרטי קשר ותמונת הפרופיל שלהם). הנך מצהיר בזאת ונותן הסכמתך המלאה לכך שהמידע האישי, כפי שעדכנת בעת הרישום כמנוי או שעודכן אוטומטית בעת התחברותך באמצעות חשבונך בפלטפורמות צד ג', יהיה חשוף למנויים בתשלום (לרבות מנויי DigitalRosh פרו) הרשומים לאתר. בנוסף, באפשרותך (אך אינך מחויב לכך) לספק פרטים אישיים נוספים כגון תמונת פרופיל, פרטי קשר, מקום עבודה, תחומי התמחות וכיו"ב שיעודכנו על ידך באזור האישי שלך בDigitalRosh. כמו כן, באפשרותך, באמצעות האזור האישי (כמוגדר בהמשך), לשנות את הגדרות הפרטיות שלך באתר ובכך להסתיר פרטים מסוימים הגלויים לשאר המנויים בתשלום הרשומים לאתר (למעט הסתרת שמך המלא). לתשומת ליבך, שינוי הגדרות הפרטיות באזור האישי אינו מוחק את פרטיך מהאתר ו/או מהשירותים וDigitalRosh רשאית להמשיך לבצע את פעולותיה כלפי המידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

הנך מסכים בזאת לקבל מאיתנו הודעות (לרבות הודעות הנשלחות באמצעות דוא"ל, אפליקציות מסרים (לרבות וואטסאפ) ו-(SMS, לפי פרטי הקשר שסיפקת לנו, לרבות הודעות הקשורות בשירות (כגון אישורי תשלום ועדכונים), הודעות פרסומיות (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982) ו/או הודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים.

מי אנחנו: אנו MindLi  מותג של ישע סיון יעוץ בע"מ (ח.פ. 512095043), וכתובתנו רח' הארבעה 28, תל אביב.

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: support@mindli.com. נציגי DigitalRosh עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?
השימוש בשירותינו כולל איסוף של מידע אישי אשר מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי, ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. כאשר אתה משתמש בשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע הבאים:

מידע הנאסף באופן ישיר:                                                                                                               

הרשמה כמנוי  DigitalRosh BASIC: מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת טופס הרשמתך כמנוי DigitalRosh BASIC, בין היתר: שם מלא, טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף.

הרשמה כמנוי בתשלום (לרבות מנוי DigitalRosh PRO) ו/או רכישת שירותים: מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו על ידך בעת הצטרפותך כמנוי בתשלום ו/או רכישה של שירותים (למשל, קורסים), לרבות לצורך הפקת חשבוניות על תשלום המנוי ו/או רכישת השירותים, בין היתר: שם מלא, טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, שם הארגון, מספר זיהוי הארגון ותפקידך בארגון. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף. שים לב שאנו עשויים לאסוף את הפרטים האמורים גם מהארגון בו אתה מועסק.

התחברות והרשמה באמצעות פלטפורמה של צד ג': באפשרותך להירשם כמנוי לאתר באמצעות חשבונך הקיים בפלטפורמות צד ג' (למשל באמצעות חשבונך בגוגל או בפייסבוק) (להלן: "הפלטפורמה"). במידה ובחרת להירשם כמנוי לאתר באמצעות חשבונך בפלטפורמה, אזי הפלטפורמה תספק לנו גישה למידע אישי המאוחסן בפלטפורמה. אנו אוספים מחשבונך בפלטפורמה את שמך המלא, כתובת הדוא"ל שלך ותמונת הפרופיל שלך בפלטפורמה בלבד. אנו עשויים לעדכן בעתיד את סוגי המידע האישי שנאספים על ידינו מהפלטפורמה.

שים לב, אנא קרא הודעה זו בעיון רב: DigitalRosh עשויה לאסוף את המידע הנ"ל (או כל חלק ממנו) כדי להשיג את המטרות המפורטות במדיניות זו. הנך מסכים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר על ידי DigitalRosh למטרות המפורטות במדיניות זו, אף לאחר שהקישור בין בחשבונך בפלטפורמה פוקע, מכל סיבה. DigitalRosh אינה אחראית על מדיניות שמירת, איסוף ושימוש במידע האישי שלך אשר נוקטת הפלטפורמה הרלוונטית. לבירור פרטים אלה עליך לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה הרלוונטית. אם אינך מסכים לפרקטיקות אלו, אנא אל תירשם כמנוי לאתר באמצעות חשבונך בפלטפורמה.

תוכן משתמשים: האתר מאפשר להעלות ולפרסם תוכן משתמשים, למשל מידע, קישורים, תמונות, סרטונים ותכנים נוספים (כמפורט בתנאי השימוש). באפשרות המנויים לאתר לכלול מידע אישי במסגרת פרסום תוכן משתמשים, למשל, על ידי העלאת תמונת פרופיל לאתר. המנויים נושאים באחריות בלעדית לתוכן המשתמשים אותו הם בוחרים להעלות לאתר ולהשלכות השימוש והחשיפה לתוכן זה על ידי DigitalRosh ועל ידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים, כל תוכן המשתמשים עשוי להיות חשוף לציבור ו/או למנויים אחרים, וכן, ככל שתבחר לכלול מידע אישי של צד שלישי, כחלק מתוכן המשתמשים, הנך מאשר כי השגת את כל ההסכמות הנדרשות על מנת לפרסם מידע זה.

התקשרויות: אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך שתמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו (לרבות לצרכי סיוע טכני, מתן משוב לחברה, וכיוצא בזאת), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות האתר, הדואר האלקטרוני, הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר.

פרטי קשר: אנו אוספים מידע אישי באמצעות טופס "יצירת קשר" באתר, לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע שתבחר להזין בהודעת הפנייה.

קבוצת הוואטסאפ: באפשרותך להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו (כפי שמוגדרת בתנאים). במידה ותצטרף, אנו נאסוף את מספר הטלפון הנייד שלך.

שימושך בשירות: כאשר אתה משתמש בשירותים, אנו ערים לכך. כך, לשם הדוגמא, אנו אוספים מידע באשר לתכנים שמעניינים אותך, קורסים בהם השתתפת, פורומים בהם אתה פעיל וכיו"ב. בנוסף, לנוחיותך, מידע על פעילותך באתר ושימושך בשירותים (למשל קורסים בהם לקחת חלק) יופיע באזור האישי.

מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה:

לתשומת ליבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בחלק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (ראה הגדרה ופירוט נוסף בסעיף 10 להלן). למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי, ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

מזהים: כאשר אתה משתמש באתר, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך (או כתובת ה-MAC, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification או Apple's Identifier for Advertisers) ולצרכים דומים.

נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך באתר, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי, לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP, סימני GPS ומידע דומה אחר.

מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש ומשתמש באתר, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך באתר ו/או בשירותים, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן, ביחד: "מידע טכני והתנהגותי").

דואר אלקטרוני: כאשר אנו שולחים לך דואר אלקטרוני, אנו אוספים באמצעות טכנולוגיות מעקב, מידע אודות עצם מסירת דבר הדואר והאם דבר הדואר נקרא על ידך.

סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר באופן כללי.

כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?

אנו משתמשים במידע שאינו אישי:
לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי המיועד לשימושנו הפנימי, ובין היתר על מנת שנוכל לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות, תוך הבנה טובה יותר של קהלי היעד שלנו;
לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו;
בכדי להבין כיצד משתמשים בשירותינו ולשם התאמה, פיתוח ושיפור השירותים והמוצרים שלנו;
כדי להתאים את השירותים לצרכיך ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך כשאתה משתמש בשירותים.

אנו משתמשים במידע אישי כדי:
לספק לך את השירותים;
לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו, ובין היתר על מנת שנוכל לאמת את זהותך בעת התחברות למנוי;
לשלוח לך הודעות שירות לגבי המנוי שלך באתר (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות וואטסאפ ו/או הודעות-פוש);
כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם השירותים ולהשיב לשאלותיך בפנייתך אלינו;
כדי להציג את פרטיך (בהתאם להגדרות פרטיותך באזור האישי) באתר לשאר המנויים, לרבות אך לא רק, באמצעות "ספר החברים השלם" (הזמין למנויים בתשלום בלבד), ולצורך אינטראקציה בין המשתמשים ושימוש והעלאה של תוכן משתמשים (כהגדרתו בתנאי השימוש);
כדי שנוכל לשלוח לך תוכן שיווקי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בDigitalRosh, הצעות חדשות, עדכונים בנוגע לשירותים וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, הודעות וואטסאפ, דואר אלקטרוני, SMS, הודעות פוש, או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה). ניתן לבטל את ההרשאה לקבל הודעות פרסומיות באמצעות פניה אלינו במייל או באמצעות בחירה באפשרות של "הסרה";
לצרכינו האדמיניסטרטיביים; ו-
כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.

זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שסיפקת לנו, באפשרותך להיכנס לאזור האישי המצוי בפרופיל האישי שלך באתר (להלן: "האזור האישי") כדי לעדכן את פרטיך ואת הגדרות הפרטיות שלך, או לחלופין, לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: support@mindli.com ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

בנוסף, ככל שאתה סבור כי השימוש שאנו עושים במידע האישי אודותיך פוגע בפרטיותך והנך מעוניין להגבילו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת הודעה לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת לעיל וככל שנוכל לעמוד בדרישתך מבלי לפגוע במתן השירותים שניתנים לך נפעל לעשות כן (ככל שדרישתך תגרום לכך שלא נוכל לספק לך את השירותים, תהא זכאי כמובן להפסיק את התקשרותך עמנו).

– שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין, לשנות ו/או למחוק את המידע, נבקש כי יצורפו לבקשתך הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.

אלא אם צוין ו/או תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים. מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש באתר או בשירותים יכול שיישמר על-ידינו ללא מגבלת זמן.

שיתוף מידע עם אחרים

ככלל, DigitalRosh לא חולקת את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. עם זאת, אנו עשויים לעשות כן על מנת:

לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן) המאושרים על ידינו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם), וזאת אך ורק לשם אספקת השירותים המבוקשים על ידינו, ולא לכל מטרה אחרת. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם ספקים וצדדים שלישיים העומדים בסטנדרטים המקובלים בתעשייה ושמפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יובהר כי, צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן החוקים להגנה על מידע אישי שונים מאלה שבישראל, אולם אנו נשתמש רק בחברות שיכולות לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת;

לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;

לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;

לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;

להשיב לתביעות, דרישות או טענות;

להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של DigitalRosh, של לקוחותיה או של הציבור הרחב;

לאפשר מקרה של שינוי שליטה בDigitalRosh, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או
על פי אישור מפורש ממך לפני הגילוי.

למען הסר ספק, DigitalRosh רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ספקי שירותי סליקה

תשלום שמבוצע דרך האתר יגבה באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט בתנאי השימוש), המאפשרים למשתמשים לבצע תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש באמצעי תשלום מסוימים. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים אינו נשמר על ידי DigitalRosh, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד. מובהר בזאת כי שימושך בתשלום באמצעות ספקי שירותי הסליקה מחייב אותך לעמוד בהוראות התנאים של ספקי שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש, וכי שימושך בשירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד על כל המשתמע מכך. בטרם שימושך בשירותי הסליקה, אנא קרא את התנאים, לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

ספקי שירות חיצוניים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי.

DigitalRosh נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים, אך זאת לצורך אספקת השירותים לDigitalRosh בלבד. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי.

ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת.

ספקי השירות החיצוניים של DigitalRosh כוללים, בין היתר, את סוגי השירותים הבאים:
ספקי שירותי אחסון;
ספקי שירותי תשתית ותפעול האתר;
ספקי שירותי דיוור;
  ו- 
ספקי שירותי ניתוח נתונים.

אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

קישורים מסוימים בשירותים שלנו יובילו אותך לאתרים או שירותים שאינם קשורים לDigitalRosh. בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות (ראה הגדרה להלן) לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך.

אנו עושים מאמצים סבירים על מנת שהקישורים באתרינו יובילו אותך לאתרים או שירותים אמינים, המכילים, למשל, מאמרים, סרטונים ותכנים אחרים נוספים אשר DigitalRosh בחרה להציג באתר אך ורק לנוחיות המשתמשים. עם זאת, יובהר כי DigitalRosh אינה אחראית לשימושך בקישורים אלה, ואינה קשורה לאתרים או שירותים אלה ו/או למדיניות הפרטיות של השירותים של אתרים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך הבלעדית. הנך מסכים ומאשר כי DigitalRosh לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו).

רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך כמשתמש בשירותינו (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, וזאת על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

קטינים

על מנת להשתמש באתר ו/או בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שש-עשרה (16).

במקרה בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שש-עשרה (16) משתמש באתר ו/או בשירותים, אנו נחסום משתמש זה ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפניות בעניין זה, אנא שלח דוא"ל לכתובת: support@mindli.com אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שש-עשרה (16).

עוגיות וטכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) web beacons, , pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות המאחסנות מידע מסוים על המחשב או המכשיר שבאמצעותו אתה נכנס לאתר שלנו. טכנולוגיות אלה מאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן לשפר להקל ולפשט את חוויית הגלישה והשימוש שלך, לאסוף סטטיסטיקות אודות השימוש שלך באתר שלנו, לאסוף מידע טכני והתנהגותי (אנונימי) ועוד. ספקי השירות שלנו עשויים להשתמש גם בקבצי עוגיות זמניים (אשר יפוגו ברגע שתסגור את הדפדפן) או עוגיות קבועות (אשר נשארות במערכת שלך עד למחיקתן). ניתן לנטרל את טכנולוגיות מעקב אלו. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם תשנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת שלך בעת השימוש בשירותים שלנו תהיה מוגבלת.

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.

לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

בקישורים הבאים תוכל למצוא הנחיות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות בדפדפני אינטרנט נפוצים:
Chrome
Internet Explorer and Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Safari

דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי DigitalRosh, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של DigitalRosh, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, הודעות וואטסאפ, הודעות פוש, או בכל אופן מקוון אחר.

באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני support@mindli.com ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי DigitalRosh הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.

אתה יכול לבטל את האפשרות לקבל הודעות פוש מאיתנו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך או באמצעות שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותינו.

העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

– DigitalRosh רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת לבך, DigitalRosh רשאית להעביר מידע אישי למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ווממליצים לך כי תשוב ותבקר בדף זה מעת לעת. אנו נודיע לכלל המשתמשים באתר ו/או בשירותים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור, ככל שנמסרה לנו, במסגרת השימוש באתר.

שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר שלנו או נשלחה בדואר אלקטרוני ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמתך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך:

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: support@mindli.com או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו מגדלי הארבעה, רח' הארבעה 28 תל אביב. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.